Regulamin

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 


1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego eMierzeja.pl, nazywanego dalej serwisem eMierzeja.pl .

2. Administratorem serwisu eMierzeja.pl jest przedsiębiorca Łukasz Piśkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LPConsult w Elblągu, ul. Zacisze 2, posiadający numer NIP 5782393127, zwany dalej administratorem.

3. Serwis eMierzeja.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.

4. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.

5. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu eMierzeja.pl.

 

 

Działalność serwisu eMierzeja.pl

 

 

 


6. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

7. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

8. Ceny podane na stronach są cenami brutto. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem: www.emierzeja.pl/oferta/

9. Dodanie obiektu może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego po zalogowaniu.

10. Opłata abonamentowa dotyczy sposobu wyświetlania oferty obiektu, jaki został wybrany przez Użytkownika. Istnieje możliwość wyświetlania oferty w opcji podstawowej, promocyjnej oraz w opcji oferty specjalnej.

11. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie eMierzeja.pl, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

12. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu, bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

13. Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

14. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

15. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą, bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

16. Użytkownik może zamieścić w ofercie (w przeznaczonym do tego miejscu) link odsyłający do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Linki do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych będą usuwane.

17. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.emierzeja.pl/panel

Istnieje możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją, jednak w takim przypadku należy liczyć  się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści. Czas na dokonanie zmian poprzez administrację serwisu może wynieść nawet do 14 dni od dnia zgłoszenia.

18. Zabronione jest korzystanie z serwisu eMierzeja.pl w sposób niezgodny z polskim prawem.

19. Użytkownicy jak i Goście serwisu eMierzeja.pl zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu eMierzeja.pl, ani żadnych innych osób.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga elektroniczną.

21. Użytkownik dokonując rejestracji w portalu eMierzeja.pl oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 
 

Zawieranie umów w ramach serwisu eMierzeja.pl

 

 

22. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności wpisanych danych. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po dokonaniu wpłaty na kolejny okres rozrachunkowy Użytkownika.


23. Podane dane z formularza zostaną zarejestrowane w terminie pięciu dni roboczych (nie licząc sobót, niedziel i świąt) od daty wypełnienia i przesłania przez Użytkownika formularza.


24. Administrator może się zwrócić do Użytkownika o podanie dodatkowych danych. Nie doręczenie wskazanych danych w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.


25. Za czynności związane z rejestracją, zmianą danych i utrzymywaniem Użytkownik wnosi opłaty w kwocie zgodnej z Umową między Użytkownikiem a Administratorem zawsze podpisywana jest na okres jednego roku czasu. Abonament nie podlega zwrotowi w części lub całości, nawet gdy Użytkownik chce wyłączyć/wstrzymać reklamę.


26. Użytkownik dojedając do Serwisu Obiekt ma prawo do reklamowania wszystkich znajdujących się w nim pokoi.


27. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji danych w bazie serwisu. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres Administratora (kontak@emierzeja.pl).


28. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.

 

29. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Użytkownika jeśli:

a) Użytkownik złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,

b) wykorzystanie wprowadzonych danych szkodzi wizerunkowi i interesom Administratora,

c) w formularzu zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z etykietą(np. pornograficzne),

d) z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.

 

 

Postępowanie reklamacyjne

 

 

30. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (e-mail lub wiadomość przesłana z Panelu Użytkownika) oraz określać ID Użytkownika, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja winna zostać przesłana pod aktualny adrese Administratora.

31. Administrator rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazujacą sposób rozstrzygniecia reklamacji oraz uzasadnienie. 

Miejsce na Twoją reklamę